Juverliniment, 2,5 Liter

  • Juverliniment med åkermyntsolja
  • Stimulerar blodcirkulationen och verkar värmande
  • Kompletterar veterinärbehandling vid juverinflammation
  • God lukt och mjuk konsistens

Pris 620 kr exkl moms

Varning: Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Samla upp spill.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Tillverkare: Agro Partner, Cäcilienweg 7, D-24955 Harrislee

Volym: 2,5 liter

Vikt: 2,6 kg