Smart användning av husdjurdata

Med våra lösningar kan du agera i rätt tid för att identifiera djur och skydda deras hälsa och välbefinnande, samtidigt som du uppnår optimala produktionsresultat för en hälsosam och hållbar livsmedelsproduktion.

Våra öronmärken säkrar djurets identitet från födelse till slakt och lägger grunden för spårbarhet och dokumentation genom hela värdekjedjan. Aktivitetsmätaren SenseHub ger dig möjlighet att övervaka kritiska faktorer som hälsa, beteende och prestanda i nutid. Så här kan du vara i framkant och göra nödvändiga åtgärder före problemen uppstår eller sjukdom utvecklar sig.

Produktionsplatsnummer och individnummer ingår också i all dataflöde mellan slakterier, rådgivningstjänster, veterinärer och myndigheter. Det gör spårbarhet och dokumentation säker och enkel genom hela värdekedjan.

Elektronisk öronmärkning effektiviserar arbetet

Elektronisk öronmärkning ger dig möjlighet att hämta ut och dra nytta av data på ett effektivt sätt. Inte bara genom att automatisera flera arbetskrävande processer. Du kan också analysera den data du har tillgång till, så att du snabbt kan göra de ändringar som är nödvändiga för att uppnå mer rationell drift och ökad produktivitet.

Bättre avelsarbete med märken för genomisk selektion

Med TST-märken för genomisk selektion (DNA-test) kan du påverka avelsarbetet i din egna besättning och få större och snabbare avelsmässiga framsteg. Djur som är genotypade har bättre kvalitet och högre säkerhet på avelsvärdena.

Genotypning har därför stor betydelse för avelsarbetet, både för att säkra de bästa semindjur ämnena, och för att ha ett bra underlag för att planlägga framtidens avelsdjur.

Full översikt, ökad lönsamhet och mer frihet med aktivitetsmätning

OS ID / MSD Animal Health kan erbjuda aktivitetsmätaren SenseHub (senaste generationen av Heatime). Med SenseHub har du en fullständig översikt över dina djurs aktivitet, hälsa och välfärd – var du än är.

Lösningen är lätt att använda i vardagen och ger specifika råd som du kan agera utifrån, så att du kan effektivisera och förbättra verksamheten.

Foto: referanse, SenseHub, Anne Dieset og Ludvig Fjeld